Links

Alles over brandveiligheid

De website van de rijksoverheid

Brandveiligheid van gebouwen, iedereen heeft ermee te maken. Of u nu architect bent of eigenaar, aannemer of huurder, of alleen bezoeker bent. Er zijn verschillende wetten, regels en afspraken rond brandveiligheid. Op deze website van de Rijksoverheid leggen we graag uit welke dat zijn. Ook leest u over de verschillende levensfasen van een gebouw, en wie in welke fase verantwoordelijk is voor brandveiligheid.

Efectis Nederland BV

(voorheen TNO centrum voor brandveiligheid)

Als het centrum voor brandveiligheid in Nederland biedt Efectis Nederland B.V. een complete reeks aan diensten op het gebied van brandveiligheid. Het Europese netwerk van Efectis Nederland beschikt over de grootste verscheidenheid aan oven- en testfaciliteiten in Europa. Als onderdeel van dit netwerk hebben wij de kennis en ervaring om alle vragen met betrekking tot brandveiligheid te beantwoorden.

NiFV   (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid)

Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NiFV) voormalig Nibra ontwikkelt kennis, draagt bij aan de vakontwikkeling voor brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), crisisbeheersing en leiderschapsontwikkeling en vergroot zo de fysieke veiligheid.

Vrom (Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening en Milieu

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) stelt zichzelf de volgende prioriteiten: het scheppen van een prettige woonomgeving, het voeren van een ruimtelijk ontwikkelingsbeleid en de ontwikkeling van een duurzame toekomst.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Integrale Brandveiligheid van een Bouwwerk (Model IBB) wordt verkregen door een samenspel en juiste toepassing van verschillende brandbeveiligingsvoorzieningen. Niet alleen moet met bouwkundige voorzieningen het ontstaan en de verspreiding van brand zoveel mogelijk worden tegengaan. Ook dient het object voorzien te zijn van brandbeveiligingsinstallaties. Denk bijvoorbeeld aan een brandmeldinstallatie, vluchtwegbewijzering, brandbeheersings- of brandblussystemen en voorzieningen voor rook- en warmteafvoer. De betrouwbaarheid en werking van deze voorzieningen en installaties moeten zijn geborgd door adequaat ontwerp, realisatie, onderhoud en beheer(model integrale brandveiligheid bouwwerken).

Brandveilig Bouwen Nederland

Vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is een samenwerkingsverband in de bouwindustrie met als hoofddoel het bevorderen van de passieve brandveiligheid.
Met als doel een brandveilge woon en werk omgeving

Hilti Nederland BV

Wereldwijd marktleider en actief op het gebied van brandwerende technieken. Door een breed scala van test rapporten en technische knowhow kan Hilti gepaste brandwerende oplossingen  bieden.

Bouw- en Woningtoezicht

Doelstelling van BWTinfo is het bevorderen van de onderlinge kennisuitwisseling om te komen tot een professionelere, effectievere en efficiëntere invulling van het Bouw- en Woningtoezicht. Uitgangspunt daarbij is ‘voor en door’ gemeenten. BWTinfo wordt een kenniscentrum Bouw- en Woningtoezicht met actuele, kwalitatieve en gemeentelijke informatie.

Brandweer (BKN)

BrandweerKennisNet (BKN) is gestart als initiatief van de NVBR en het Nibra , in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Momenteel wordt het beheerd door de NVBR. Het levert een belangrijke bijdrage aan het delen van informatie en kennis binnen het brandweerveld en is een platform voor vakontwikkeling.

Bouwbesluit

Met Bouwbesluit online kunt u de tekst van het Bouwbesluit raadplegen. Een zoeksysteem helpt u bij het zoeken in de tekst. In Bouwbesluit online gaat het om de tekst van het Bouwbesluit zoals die in Staatsblad 410 is gepubliceerd. Diverse wijzigingen op deze tekst worden direct in het Bouwbesluit online doorgevoerd.