Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van: FireCare Brandwerende Technieken BV gevestigd en kantoorhoudende te 3945 CH Cothen aan de Willem Alexanderweg 77b hierna te noemen: FirecareArtikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: de wederpartij van Firecare.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Fircare en een opdrachtgever waarop Firecare deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Firecare, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. 2. De door Firecare gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Firecare is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig dagen worden bevestigd. 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Applicatie Brandwerende- beplating – coating 1. Minimale applicatie-eisen voor brandwerende systemen (Coating en Beplating sytemen): 2. Uitvoering vijfwerkdagen na ontvangst van uw opdracht en -of zodra een vanuit kwaliteit oogpunt verantwoorde applicatie mogelijk is; 3. Het bouwwerk dient wind en waterdicht te zijn; Voldoende ventilatie; 4. Omgevingstemperatuur en temperatuur van het te behandelen staal ≥ 0ºC (Beplatingen); Staaltemperatuur 10 – 12 °C (Coating systemen); 5. Maximale relatieve luchtvochtigheid 80%; 6. Luchttemperatuur tijdens applicatie 5 °C boven dauwpunt (coating systemen); 7. Eventueel noodzakelijke maatregelen, zoals bijv. het conditioneren van de werkruimte, bescherming tegen weersinvloeden ventilatie, etc. dienen in overleg te worden getroffen, kosten hiervan komen voor rekening van de opdrachtgever; 8. Afplak- en afschermwerkzaamheden bij blijvend zichtwerksituaties; 9. Aan weerszijden van de te bespuiten profielen zullen aanliggende bouwdelen, mits mogelijk, over een afdoende breedte eenmalig worden afgeplakt c.q. worden beschermd tegen overspray; 10. In buitensituaties dient de opdrachtgever maatregelen te treffen om airless spuitapplicatie, zonder gevaar voor smetschade in de omgeving van werkplek, mogelijk te maken. 11. In situaties waar de constructies aan het zicht worden onttrokken, worden omliggende bouwdelen niet afgeplakt of afgeschermd tegen overspray. 12. Rondom te bespuiten – beplaten bouwdelen dient ten minste 150 cm vrije werkruimte beschikbaar zijn. 13 .Opgeslagen bouwmaterialen van derden worden door opdrachtgever afgedekt of verplaatst. 14 .Verticaal transport wordt door opdrachtgever beschikbaar gesteld. 15. Verlichting van de bouwplaats, bouwstroom e.d. worden door opdrachtgever beschikbaar gesteld. 16. De staalconstructie dient Sa 2½ gestraald en van een geschikte corrosiewerende (zinkvrije) primer te zijn voorzien, aanbevolen ondergronden voor brandwerende coatings zijn epoxy- of alkydzinkfosfaatprimers in een maximale droge laagdikte van 75 mµ, de primerlaag dient onbeschadigd, droog, schoon, vetvrij en voldoende doorgehard te zijn. Gegalvaniseerd of verzinkt staal dient van een hechtprimer te zijn voorzien. Poedercoatings en meerlaagse verfsystemen zijn ongeschikt als onderlagen. 17. Uitvoering in nader overeen te komen fases van voldoende grootte, prijzen zijn gebaseerd op minimaal van één dagproductie. 18. Afvoer van emballage en afscherm – en afplakt materiaal e.d. – in door opdrachtgever ter beschikking te stellen containers. 19. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn de brandwerende bekledingen profiel volgend aan het netto oppervlak van het staalprofiel (volgens tekening) gerekend. De kosten voor het spuiten van schetsplaten, verstevigingribben, etc, -voor zover niet op tekening vermeldt zullen in het werk worden bepaald en als meerwerk worden afgerekend. 20. De brandwerende coating wordt bij blijvend zichtwerk indien overgekomen afgewerkt met een topcoat, topcoat is leverbaar in de gangbare RAL-kleuren; afwerking met aluminium, ijzerglimmer of metallic lakken is niet mogelijk. 21. Eventuele cement en betonresten dienen door de opdrachtgever vooraf te zijn verwijderd. 22. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn de brandwerende bekledingen strak aansluitend aan het netto oppervlak van het staalprofiel (volgens tekening) gerekend. 23. De kosten voor het bekleden van schetsplaten, verstevigingribben, etc, -voor zover niet op tekening vermeldt zullen in het werk worden bepaald. 24. De vezelplaat bekleding zal voor zover van toepassing als blijvend zichtwerk – niet zicht werk, profiel volgend worden uitgevoerd, na het aanbrengen van de brandwerende beplating zal de eventuele scheefstand van de staalconstructie niet zijn gecorrigeerd, er is niet voorzien in stoppen, plamuren, en schuren zoals dat voor een schildersverwerking noodzakelijk is.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst 1. Firecare zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Firecare het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Firecare aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Firecare worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Firecare zijn verstrekt, heeft Firecare het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Firecare is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Firecare de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Firecare derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Firecare zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Firecare de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Firecare daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 5. In afwijking van lid 3 zal Firecare geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Geheimhouding Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Artikel 9. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Firecare zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Firecare worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 3. Firecare behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Opzegging Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 volle kalendermaanden in acht te nemen.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst 1. De vorderingen van Firecare op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen. – na het sluiten van de overeenkomst aan Firecare ter kennis gekomen omstandigheden geven Firecare goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien Firecare de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 2. In de genoemde gevallen is Firecare bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Firecare schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Firecare. 2. Indien een klacht gegrond is, zal Firecare de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Firecare slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.

Artikel 13. Honorarium 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel. 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW. 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Firecare, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. 6. Bij opdrachten waarbij de som van werkzaamheden meer dan tienduizend euro bedraagt dient dertig procent van de totale som bij aanvang van werkzaamheden te zijn voldaan. 7. Indien Firecare met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Firecare niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Firecare mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Firecare kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 14. Betaling 1. Bij aanvang van werkzaamheden zal er een eerste termijn a 25% van de aanneemsom worden fefactureerd. 2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Firecare aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 3. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Firecare en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Firecare onmiddellijk opeisbaar zijn. 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16. Incassokosten 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: – over de eerste € 6.500,- 15% – over het meerdere tot € 13.000,- 10% – over het meerdere tot € 32.500,- 8% – over het meerdere tot € 130.000,- 5% – over het meerdere 3% 2. Indien Firecare aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17. Aansprakelijkheid Indien Firecare aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 1. De aansprakelijkheid van Firecare, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Firecare beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Firecare of haar ondergeschikten. 5. Firecare is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 17. Overmacht 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Firecare worden daaronder begrepen. 2. Firecare heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Firecare haar verbintenis had moeten nakomen. 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Firecare opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Firecare niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 4. Indien Firecare bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschillenbeslechting De rechter in de woonplaats van Firecare is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Firecare het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen Firecare en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.